HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: ed23b289780d9308371adf1089f6c4ba

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top