HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: ee0542b9a680c755b88d2ef3a074692e

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top