HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: efcabc4cfe1b049daf7c0d879e17c711

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top