1. q
  2. r
  3. n
  4. b

HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: f028a53de81e9501af5ed364251ea842

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top