HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: f04c8eb559bea35f30b925833ff4faba

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top