1. qq
  2. rr
  3. nn
  4. bb

HẾT TRẬN

Mã phòng: f5bfb4da7ae8ab067b456541649422bc

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Vui lòng nhập tên để bắt đầu chat!

Chia sẻ bàn cờ

Top