HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: f5fb20727afd5c2dbbfe0fe3f0ccfe56

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top