HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: f6b0baf8b8a6e76f3718708cce89e27b

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top