HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: f726b49b8b53fc213e4066313c5666db

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top