HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: f7a8eff242583fb622ed5443c4ad4c70

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên TRẮNG Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top