Chụp bàn cờ thế

  1. q
  2. r
  3. n
  4. b

HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Xếp cờ

Đổi bên

Lưu bàn cờ Xếp lại

Ai đi trước?

Trắng Đen

Bình luận

Top